Ordensregler for Egen Sogns Kirkegård

 

 

1. Kirkegården er åbent hele døgnet.

2. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

3. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjeneste eller andre kirkelige handlinger.

4. Kirkegården tilhørende redskaber, som kan benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.

5. Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes eller betrædes.

6. Hunde skal føres i snor.

7. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

8. Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.

9. Cykling på kirkegården er ikke tilladt.

10. Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå efter aftale med kirkegårdslederen.

11. Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

12. Kirkegårdslederen er regulativmæssig forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til menighedsrådet. 

13. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

14. Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården, kirkegårdsdiget eller digefoden.

15. Plastik eller lignende materialer må ikke anvendes som underlag for grusbelægning på gravsteder eller andre arealer.

16. Affaldet sorteres i henhold til opstillede affaldscontainere.

17. Der må kun anvendes levende lys på gravstederne.